Skip to content

Warunki

Niniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy firmą „Avelino & Egídio, Lda” (zwaną dalej „wypożyczalnią”), a klientem i kierowcą w niej wskazanym (zwanym dalej „Klientem”). Na mocy niniejszej umowy wypożyczalnia wynajmuje Klientowi pojazd silnikowy (zwany dalej „pojazdem”) na następujących warunkach:

1. Klient wyraźnie oświadcza, że otrzymał pojazd w dniu rozpoczęcia niniejszej umowy, w dobrym stanie użytkowym i bez widocznych uszkodzeń, chyba że niniejsza umowa stanowi inaczej.

2. Klient zobowiązuje się zwrócić pojazd w takim samym stanie, w jakim został dostarczony, w uzgodnionym terminie i w tym samym miejscu, w którym rozpoczął umowę, w godzinach otwarcia, chyba że wypożyczalnia wyraźnie zezwoli inaczej, pod groźbą, że w przeciwnym razie poniesie odpowiedzialność cywilną i karną, a Klient natychmiast utraci prawa wynikające z ochrony ubezpieczeniowej.

3. Opóźnienie w zwrocie pojazdu powoduje, że Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz wypożyczalni, za opóźnienie w zwrocie i za każdy dzień jego trwania, odszkodowania w wysokości odpowiadającej najwyższej stawce pobieranej przez wypożyczalnię za rodzaj wynajmowanego pojazdu, bez uszczerbku dla zwrotu innych szkód wyrządzonych wynajmującemu (tolerancja do 30 minut).

4. Pojazd nie może być używany ani prowadzony w następujących przypadkach:

 1. Przez osoby niezidentyfikowane i niezaakceptowane przez wynajmującego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub jakiegokolwiek aneksu, lub w zmianach stanowiących jej integralną część;
 2. Przez osobę nieposiadającą ważnego prawa jazdy w Portugalii lub posiadającą ważne prawo jazdy krócej niż 1 rok;
 3. W przypadku braku poszanowania zasad kodeksu drogowego, a mianowicie niebezpiecznej jazdy, pod wpływem alkoholu, pod wpływem substancji psychotropowych lub innych, które zakłócają zdolność prowadzenia pojazdu;
 4. Podczas prób lub zawodów sportowych, oficjalnych lub nieoficjalnych;
 5. Do pchania lub holowania dowolnego pojazdu, przyczepy lub innego przedmiotu;
 6. Do przewozu pasażerów lub towarów w zamian za jakąkolwiek rekompensatę lub odszkodowanie, wyraźne lub dorozumiane;
 7. Do przewozu pasażerów lub towarów z naruszeniem tego, co w tej sprawie przewidziano w instrukcji pojazdu;
 8. Do transportu towarów zabronionych lub nielegalnych, lub z naruszeniem przepisów celnych;
 9. Poza granicami terytorialnymi Portugalii kontynentalnej, bez uprzedniej pisemnej zgody wypożyczalni.

5. Klient wyraźnie zobowiązuje się do:

 1. Przechowywania pojazdu prawidłowo zamkniętego i zablokowanego poza okresem użytkowania oraz niepozostawianie w nim przedmiotów podatnych na kradzież, rabunek lub uszkodzenie pojazdu;
 2. Niezmieniania części i żadnych komponentów i/lub akcesoriów pojazdu.

6. Podnajmowanie wynajętego pojazdu jest niedozwolone.

7. Wypożyczalnia samochodowa ma prawo skrócić okres wynajmu i zażądać natychmiastowego zwrotu pojazdu w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, bez uszczerbku dla odszkodowania, do którego, zgodnie z warunkami prawnymi lub umownymi, wypożyczalnia jest uprawniona.

8. Klient zobowiązuje się zwrócić pojazd z takim samym poziomem paliwa, z jakim został dostarczony, ponosząc odpowiedzialność za zapłatę brakującego paliwa i usługę tankowania zgodnie z obowiązującą ceną, a także za wszelkie wydatki i naprawy pojazdu, jeśli użyto paliwa innego niż wymagane dla danego pojazdu.

9. Cena wynajmu, wysokość kaucji oraz cena przedłużenia będą ustalane na podstawie stawek obowiązujących w danym czasie.

10. Klient będzie odpowiedzialny za:

 1. Wszystkie wydatki poniesione w okresie wynajmu, a mianowicie paliwo, parking i opłaty drogowe;
 2. Grzywny, mandaty i wszelkie wykroczenia związane z użytkowaniem i prowadzeniem pojazdu, a także odpowiednie koszty prawne i opłaty związane z identyfikacją kierowców i/lub rozpatrywaniem spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. Wszelkie koszty wynikające z napraw, a także uszkodzeń pojazdu spowodowanych przez Klienta w wyniku niebezpiecznej lub niedbałej jazdy, jazdy z naruszeniem któregokolwiek z przepisów kodeksu drogowego, tj. jazdy z nadmierną prędkością, jazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji wpływających na prowadzenie pojazdu;
 4. Wszelkie koszty naprawy pojazdu spowodowane wstrząsem, kolizją, przewróceniem, pożarem, aktami wandalizmu i/lub kradzieżą pojazdu, bez uszczerbku dla postanowień poprzedniego ustępu, o ile nie podlegają zwrotowi z tytułu odpowiedzialności cywilnej;
 5. Kwotę należnę za wykonanie usługi zwrotu pojazdu poza siedzibą wypożyczalni, w przypadku gdy Klient dostarczy pojazd w inne miejsce niż oczekiwane, zgodnie z obowiązującym cennikiem;
 6. Wszelkie koszty sądowe i pozasądowe, grzywny i inne sankcje pieniężne, niezależnie od ich charakteru, wynikające z naruszenia jakiejkolwiek zasady przypisywanej Klientowi lub pojazdowi będącemu w jego posiadaniu, chyba że jest to wina wypożyczalni;
 7. Wszelkie inne wydatki, w tym wydatki prawne, honoraria adwokackie, honoraria radców prawnych lub innych podmiotów, z którymi wypożyczalnia zawarła umowę w celu uzyskania zapłaty wszelkich kwot należnych od Klienta, a także wszelkie koszty, jakie wypożyczalnia może ponieść w celu odzyskania lub przejęcia pojazdu wynajętego Klientowi.

11. Jeśli Klient chce przedłużyć okres wynajmu, musi skontaktować się z wypożyczalnią w celu uzyskania przedłużenia umowy, w przeciwnym razie pojazd zostanie uznany za używany wbrew uzasadnionej woli wypożyczalni, narażając Klienta na przestępstwo naruszenia zaufania.

12. W przypadku, gdy Klient zamierza przyspieszyć okres rozwiązania umowy najmu, nie zwalnia go to z obowiązku zapłaty uzgodnionej ceny w pełnej wysokości.

13. Zgodnie z warunkami prawa, Klient upoważnia, od tej chwili, wypożyczalnię do wycofania pojazdu z użytkowania po zakończeniu umowy lub w przypadku jej rozwiązania na podstawie naruszenia niniejszej umowy przez Klienta, bez uszczerbku dla odpowiedzialności cywilnej i karnej, do której się kwalifikuje.

14. Pojazd jest objęty polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na maksymalną kwotę przewidzianą przez prawo.

 1. Klient może wykupić indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które obejmuje obrażenia ciała poniesione przez kierowcę w razie wypadku, a także pomoc medyczną i zwrot kosztów hospitalizacji.
 2. Klient może również zdecydować się na wynajęcie dodatkowych usług, które chronią go w przypadku uszkodzenia pojazdu, kradzieży lub całkowitej lub częściowej kradzieży pojazdu.

15. W razie wypadku, kradzieży, rabunku lub pożaru, nawet częściowego, wynajętego pojazdu, Klient zobowiązuje się:

 1. Poinformować wypożyczalnię o wypadku, kradzieży, rozboju lub pożarze, nawet częściowym, wynajętego pojazdu, w ciągu maksymalnie 8 godzin od jego wystąpienia, będąc jednocześnie zobowiązanym do zgłoszenia organom policji kradzieży lub kradzieży pojazdu, a także wypadku, w którym doszło do obrażeń ciała lub w którym należy wyjaśnić winę drugiej strony;
 2. Podać w protokole powypadkowym oraz w Oświadczeniu o zdarzeniu drogowym okoliczności, w jakich doszło do wypadku, daty, godziny, miejsca, nazwiska i adresu świadków, nazwiska i adresu właściciela i kierowcy pojazdu osoby trzeciej uczestniczącej w wypadku oraz numeru rejestracyjnego, marki, towarzystwa ubezpieczeniowego i numeru polisy takiego pojazdu osoby trzeciej, będąc zawsze zobowiązanym do wypełnienia Oświadczenia o zdarzeniu drogowym, gdy wypadek dotyczy osób trzecich;
 3. W żadnym wypadku nie deklarować odpowiedzialności lub winy za wypadek osobom trzecim i/lub świadkom;
 4. Nie opuszczać pojazdu bez podjęcia odpowiednich środków w celu jego ochrony;
 5. Zadzwonić do wypożyczalni, nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń lub strat, i dostarczenie wypożyczalni szczegółowego raportu, w tym schematów, ze szczegółowym opisem tego, co się stało, z prośbą o aktywację Travel Assistance – pomoc w podróży, gdy jest to uzasadnione;
 6. W razie wypadku z udziałem osób trzecich, o ile to możliwe, należy sfotografować pojazdy uczestniczące w wypadku w pozycji, w jakiej znajdowały się po wypadku, a także uszkodzenia spowodowane przez te pojazdy.

16. W przypadku kradzieży lub kradzieży pojazdu Klient będzie odpowiedzialny za zapłatę franszyzy obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

17. W razie wypadku, w którym podejrzewa się zaniedbanie ze strony Klienta i/lub kierowcy pojazdu, wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do pobrania/obciążenia Klienta całkowitą wartością naprawy pojazdu lub wartością pojazdu, zgodnie z obowiązującą ceną. + kaucja zabezpieczająca

18. Koszty konserwacji mechanicznej wynikające z normalnego użytkowania pojazdu ponosi wypożyczalnia. W przypadku unieruchomienia pojazdu wszelkie naprawy lub ingerencje w pojazd mogą być przeprowadzane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą wypożyczalni i z zachowaniem wszelkich instrukcji udzielonych Klientowi i/lub kierowcy przez wypożyczalnię. W przypadku, gdy naprawa lub interwencja jest autoryzowana przez wypożyczalnię, należy dostarczyć zaakceptowaną fakturę wystawioną na „Avelino & Egidio, Lda”, NIPC 516 705 210, ze szczegółowym wskazaniem wymienionych części i odpowiednich kosztów robocizny.

19. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody poniesione przez jego mienie lub mienie jakiejkolwiek innej osoby, pozostawione lub przewożone w pojeździe, odebrane lub przechowywane przez wypożyczalnię, w dowolnym momencie, przed, w trakcie lub po wygaśnięciu umowy najmu. wyraźnie wyłączając wszelką odpowiedzialność wypożyczalni oraz jej pracowników.

20. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub szkody spowodowane awariami lub wypadkami, jeśli zastosuje wszelkie środki ostrożności i dołoży wszelkich starań, aby uniknąć takich zdarzeń.

21. W przypadku wynajmu pojazdów użytkowych Klient może przewozić wyłącznie towary będące jego własnością lub związane z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a dany pojazd może być prowadzony wyłącznie przez samego Klienta, bez uszczerbku dla stosowania dalszych warunków. ustanowione w niniejszej umowie.

22. Niniejsze Warunki ogólne mogą zostać zmienione przez wypożyczalnię w dowolnym momencie, wywołując skutki wyłącznie w odniesieniu do usług świadczonych po ich wejściu w życie.

23. Niniejsza umowa i jej Warunki podlegają we wszystkich aspektach prawu portugalskiemu i podlegają jurysdykcji portugalskiej, ustanawiając, w przypadku sporu, Sąd powszechny okręgu sądowego Madery jako sąd właściwy, z wyraźnym zrzeczeniem się jakiejkolwiek innej jurysdykcji.