Skip to content

Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu zagwarantowanie użytkownikom warunków bezpieczeństwa i prywatności, wymagając i gromadząc jedynie dane niezbędne do świadczenia usługi, zgodnie z wyraźnymi wskazówkami na stronie internetowej. Użytkownik ma pełną swobodę zaprzestania, poprawienia lub usunięcia swoich danych.

2.1. IDENTYFIKACJA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZETWARZANIE DANYCH

 • firma: Avelino & Egídio
 • NIF: 516705210

2.2. INFORMACJE I ZGODA

Ustawa o ochronie danych osobowych (dalej zwana „LPDP”) oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej zwane „RODO”) gwarantują ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

W sensie prawnym „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o dowolnym charakterze i niezależnie od ich nośnika, w tym dźwięk i obraz, odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, więc ochrona nie obejmuje danych osób prawnych. Akceptując niniejszą Politykę prywatności, wyrażasz świadomą, wyraźną, dobrowolną i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej. www.automaticrentalcars.com są zawarte w aktach podlegających odpowiedzialności Automatic Rental Cars, których przetwarzanie zgodnie z LPDP i RODO odbywa się z poszanowaniem odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
W żadnym wypadku nie będą wymagane informacje dotyczące przekonań filozoficznych lub politycznych, przynależności partyjnej lub związkowej, wyznania religijnego, życia prywatnego oraz pochodzenia rasowego lub etnicznego, a także dane dotyczące zdrowia i życia seksualnego, w tym dane genetyczne.

W żadnym wypadku nie będziemy wykonywać żadnych z poniższych działań z wykorzystaniem danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem tej strony internetowej:

 • Przekazywanie danych innym osobom lub podmiotom bez uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą;

2.3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane przez nas za pośrednictwem tej strony będą wykorzystywane wyłącznie do następujących celów:

 • Przetwarzanie rezerwacji;
 • Rozpatrywanie skarg i reklamacji;
 • Działania związane z analizą statystyczną;
 • Komunikacja marketingu bezpośredniego (jeśli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu);
 • Zapobieganie oszustwom;
 • Prośba o opinię na temat zakupionych produktów lub usług;
 • Przeprowadzanie ankiet dotyczących zadowolenia klienta.

Automatic Rental Cars gwarantuje poufność wszystkich danych przekazanych przez klientów. Witryna zawiera formularz kontaktowy, za pomocą którego użytkownicy mogą zadawać pytania. Jeśli użytkownik przekaże Automatic Rental Cars dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie zostaną one wykorzystane w żadnym innym celu niż ten, o który prosił użytkownik. W momencie gromadzenia danych osobowych, o ile nie określono inaczej, użytkownik może dobrowolnie podać dane osobowe, przy czym brak odpowiedzi nie oznacza obniżenia jakości lub ilości odpowiednich usług (o ile nie określono inaczej). Jednak brak odpowiedzi na dane, uznane za obowiązkowe, oznacza, że użytkownik nie będzie mieć dostępu do usługi, dla której dane były wymagane.

Jeśli nie zgadzasz się z powyższymi warunkami, Automatic Rental Cars nie będzie w stanie wynająć Tobie samochodu za pośrednictwem strony internetowej.

2.4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Aby zrealizować cel niniejszej strony internetowej, Automatic Rental Cars przekaże Twoje dane osobowe innym podmiotom, które będą je przetwarzać w następujących celach:

 • Działania związane z zarządzaniem i przetwarzaniem płatności.
 • Przetwarzanie zamówień.
 • Świadczenie usług objętych umową.

Podmioty, którym Automatic Rental Cars przekaże Twoje dane osobowe do przetwarzania zgodnie z powyższymi warunkami, będą miały następujący charakter:

 • Podmioty ubezpieczeniowe.
 • Strony trzecie związane ze świadczeniem zakontraktowanych usług;
 • Zarządzanie płatnościami;
 • Przetwarzanie zamówień i podmioty wysyłkowe.

2.5. PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Dane gromadzone przez Automatic Rental Cars mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Przesyłając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na takie przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie.
Wszystkie informacje, które przekazujesz Automatic Rental Cars, są bezpiecznie przechowywane na naszych serwerach i/lub serwerach naszego usługodawcy, które mogą znajdować się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą polityką prywatności.

2.6. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Automatic Rental Cars oświadcza, że wprowadził i będzie nadal wprowadzał niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazanych mu danych osobowych, aby zapobiec ich zmianie, utracie, przetwarzaniu i/lub nieuprawnionemu dostępowi, biorąc pod uwagę obecny stan technologii, charakter przechowywanych danych i ryzyko, na jakie są one narażone.
Automatic Rental Cars gwarantuje poufność wszystkich danych przekazanych przez swoich klientów, zarówno podczas rejestracji, jak i w procesie zakupu/zamawiania produktów lub usług. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się w sposób bezpieczny i zapobiegający ich utracie lub manipulacji. Dane osobowe są traktowane z poziomem ochrony wymaganym przez prawo, aby zagwarantować ich bezpieczeństwo i zapobiec ich zmianie, utracie, przetwarzaniu lub nieuprawnionemu dostępowi, biorąc pod uwagę stan technologii, przy czym użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są nie są niezawodne.
Automatic Rental Cars, uzyskując dostęp do jakichkolwiek danych osobowych, zobowiązuje się:

 • Przechowywać je za pomocą wymaganych prawem środków bezpieczeństwa o charakterze technicznym i organizacyjnym, aby zagwarantować ich bezpieczeństwo, zapobiegając w ten sposób nieuprawnionej zmianie, utracie, przetwarzaniu lub dostępowi, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, charakterem danych i możliwym ryzykiem, na jakie są narażone;
 • Używać danych wyłącznie do wcześniej określonych celów;
 • Zapewnić, aby dane były przetwarzane wyłącznie przez pracowników, których interwencja jest niezbędna do świadczenia usługi i którzy podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy i poufności. W przypadku ujawnienia informacji osobom trzecim, będą one zobowiązane do zachowania odpowiedniej poufności zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.

2.7. INFORMACJE HANDLOWE I PROMOCYJNE

Jednym z celów, dla których przetwarzamy dane osobowe dostarczone przez użytkowników, jest wysyłanie wiadomości elektronicznych z informacjami dotyczącymi komunikacji handlowej i promocyjnej.
Za każdym razem, gdy prowadzimy taką komunikację, będzie ona skierowana wyłącznie do użytkowników, którzy wyraźnie i wcześniej ją zatwierdzili.

Zgodnie z przepisami dekretu z mocą ustawy nr 7/2004 z dnia 7 stycznia, jeśli chcesz zaprzestać otrzymywania informacji handlowych lub promocyjnych od Automatic Rental Cars, możesz zażądać sprzeciwu wobec usługi, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@automaticrentalcars.com

2.8. WYKONYWANIE PRAW

Zgodnie z przepisami LDPD i RODO użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu i przenoszenia danych na żądanie za pomocą dowolnego z następujących środków:

Jeśli chcesz zrezygnować (klauzula opt out) z bazy danych Automatic Rental Cars w dowolnym momencie, możesz skorzystać z tego prawa za pośrednictwem tych kontaktów.